Solexverhuur Woudenberg 
Zeisterweg 53
3931 ME Woudenberg
Telefoon: 06 220 400 10

Algemene voorwaarden 

Artikel 1:

De huurder wordt geacht de Solex/e-chopper in goede staat te hebben ontvangen. Solexverhuur Woudenberg wordt geacht de Solex/e-chopper in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de Solex/e-chopper in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. Voor 6 personen of meer € 250,- en minder dan 6 personen € 100,-. 

Artikel 2: 

a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex/e-chopper toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Solex/e-chopper contant aan Solexverhuur Woudenberg voldoen. 

b. Het rijden van een Solex/e-chopper is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een rijbewijs dan wel bromfietscertificaat. 

Artikel 3: Solexverhuur Woudenberg is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Solexverhuur Woudenberg op aanvullende schadevergoeding. 

Artikel 4: Solexverhuur Woudenberg is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde Solex/e-chopper na vermeend misbruik in te nemen. 

Artikel 5: Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex/e-chopper, daar deze door Solexverhuur Woudenberg niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. 

Artikel 6: De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Solex/e-chopper verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. 

Artikel 7: Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex/e-chopper aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

Artikel 8: Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht. 

Artikel 9: Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden: a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen. b) De trottoirbanden op en af te rijden. c) Met de Solex/e-chopper tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen. d) Een of meerdere personen te vervoeren. 

Artikel 10: Het huren van de Solex/e-chopper geschiedt op eigen risico. Solexverhuur Woudenberg is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. 

Artikel 11: Het is verboden tijdens de huur van de Solex/e-chopper met twee of meerdere naast elkaar te rijden.